Pioneer НАСОС®

Akaliko нь Pioneer брэндийн Монгол дахь албан ёсны диллер болон баталгаажсан засварын төв  компани юм. Бид Pioneer брэндийн насосыг борлуулах болон уг бүтээгдэхүүний засвар үйлчилгээг үзүүлэх хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Pioneer Pump® – шинэлэг технологи юм.

Хамгийн сүүлийн үеийн гидравлик инженерчлэлийн үр дүн нь  хамгийн өндөр үзүүлэлттэй шахуургаар шахдаг Pioneer брэндийн насосыг зах зээл бий болгоод байна. Энэхүү насосууд нь илүү сайн урсгалтай, илүү үр ашигтай  үйлчилгээ үзүүлдэг тоног төхөөрөмж юм.

Танилцуулга

Үйлдвэрлэлийн танилцуулга

Уул уурхайн салбарт зориулсан танилцуулга

Нийтлэгдсэн товхимол, хэвлэлүүд

Хөдөө аж ахуйн салбарт зориулсан танилцуулга

Нэмэлт мэдээллийг энэхүү цахим сайтнаас авна уув www.pioneerpump.com